2016. március 12., szombat

A mesék világa (1)

A Szovjet Irodalom 1978. decemberi számát teljes egészében az akkori Szovjetunióban élő népek folklórjának szentelte. Lenyűgözően sokszínű és gazdag antológia állt össze a legjobb magyar műfordítók színvonalas munkája nyomán. Ebből merítünk most folyamatosan jellegzetes darabokat, különös hangsúllyal a sokféle néphagyomány érzékeltetésére.


Orosz népmesék


Rettenetes Iván
és a papucskészítő

Mikor Iván széjjeljárt birodalmában, hogy megvizsgálja a közállapotokat, az egyszerű nép gyermekei és a nemesek ajándékokat nyújtottak át neki. Egy egyszerű papucskészítő, aki papucsokat varrt és kopejkáért adta párját, nem tudta, mit adjon a cárnak, és feleségétől kért tanácsot. „Adj át a cárnak egy pár jó papucsot" – mondta az asszony. „Hát ez nem valami nagy ritkaság – felelte a férj –, de van nálunk a kertben egy hatalmas répa. Ezt a répát adjuk át neki, és vele együtt egy pár papucsot." Úgy tettek, ahogy mondták. A császár nagyon kegyesen fogadta az ajándékot, és mivel maga is hordta a papucsot, ezzel rávett minden nemest, hogy ők is vegyenek annál a derék embernél papucsot, öt sillingért párját. Igy aztán a papucskészítő igen jól járt, kereskedni kezdett papucsaival, jól megszedte magát, jelentős vagyonra tett szert. Ivadékai nemességet kaptak, és ma Lapotszkij a nevük. Megvan még az a fa, amely mellett állt hajdan emberünk háza, s amelynél elhaladva a járókelők a papucskészítőre emlékezvén eldobálják régi papucsaikat.
Egy nemes, látván, hogy valaki ilyen kitüntetést kapott egy répáért, szintén szert akart tenni ilyen kitüntetésre (sőt még nagyobbra) egy jó lóért. De a cár, átlátva szándékán, viszonzásul a lóért azzal a nagy répával ajándékozta meg, melyet kapott rég, s ilyen módon nevetségessé tette azt a nemest mindenki szemében.

KÉPES GÉZA fordítása


Ilja Muromec

Élt egyszer Murom városában, Karacsarovo faluban két testvér. Az idősebbiknek derék menyecske volt a felesége, nem volt az se magas, se alacsony, de fia született, ó csak Iljának nevezte, az emberek meg Ilja Muromecnek. Ilja Muromec harminchárom esztendeig nem tudott lábra állni, csak ültön ült. Egy forró nyári napon kimentek a szülei a mezőre, tenni a maguk paraszti dolgát, füvet kaszálni. Iljusenykát pedig kivitték az udvarra, letették a fűre. Ott üldögélt. Odajön hozzá három vándor, s azt mondják:
– Adjál nekünk alamizsnát.
Ő meg azt feleli:
– Menjetek be a házba., vegyetek, amit akartok. Én harminchárom esztendeje nem tudok lábra állni, amióta megszülettem, csak ültön ülök.
Azt mondja erre az egyik vándor:
– Kelj fel és járj.
Fel is állt.
– Mit kivántok tőlem?
– Amit nem sajnálsz.
Megmeritett Ilja egy serleget, kimert másfél vedernyi bort.
- Idd ki magad.
Nem szólt Ilja egy szót se, kiitta egy hajtásra.
– Hozzál még egy kupával.
Hozott még eggyel.
– Idd ki magad.
Kiitta ezt is egy hajtásra.
Kérdi tőle a három vándor:
– Mekkora erőt érzel magadban?
– Akkorát érzek, jó emberek, hogy ha vón egy rúd, egyik vége eget ér, másik vége földbe szúrva, hát én megfordítanám.
Azok hárman összenéztek.
- Sok lesz ez az erő neki. Hozz még egy kupával.
Hozott is. Kiitta azt is egy hajtásra.
– Hát most?
– Úgy érzem, a fele maradt.
– Elég lesz neked az.
Örült Ilja nagyon. Ahogy kikísérte őket, azt mondja:
– Hősi erőt érzek magamban, de honnan szerezzek lovat?
– Ahogy mész visszafelé, találkozol egy muzsikkal, vezet egy másodfű csikót, el akarja adni. Vedd azt meg, de ne alkudozz, amennyit kér, annyit adjál. Etesd a csikót három hónapig tiszta búzával, itasd forrásvízzel, ereszd ki három hajnalon a selyem fűre, aztán kösd selyempányvára, és ereszd neki, hadd ugrálja át a vaskerítést. Az lesz a te lovad. Vívjál, akivel csak akarsz, viadalban nem pusztulsz el. Csak ne akarjál megvívni Szvjatogor vitézzel.
Iljusenyka elkísérte őket messze a falun túl. Hazafelé útban meglátja apját-anyját, ahogy kaszálnak. Nem akarnak hinni a szemüknek. Azt kéri Iljusenyka:
– Hadd kaszáljak már egy kicsit.
Fogta a kaszát, suhint erre, suhint arra, még körül se nézhettek, le van kaszálva a mező. Azt mondja akkor:
– Elfáradtam.
Fogta, lefeküdt pihenni. Ahogy felébredt, indult tovább.
Látja ám. szemközt jön egy muzsik, vezet egy másodfű csikót, akkor eszébe jutott, amit mondtak neki.
– Jó napot!
– Jó napot, kedves dalia!
– Messzire viszi azt a csikót?
– Eladni.
– Add el nekem.
– Vedd meg.
– Mi az ára?
– Húsz rubel.
Odaadta, nem szólt egy szót sem. Átvette a csikót, elindult haza. Hazaért vele, beállította az istállóba, tiszta búzát szórt elébe. Így etette három hónapig, forrásvízzel itatta, hajnalig kicsapta a selyem fűre legelni, selyem pányvára kötötte, a ló ide-odaröppent a vaskerítésen át, mint a madár. Megvolt hát a vitéznek való ló csakugyan. Megverekedett Ilja Muromec a Fülemüle zsivánnyal, és le is győzte. A vitézi ló alatta olyan volt, mint az erős vad, futása mint a szél. Hátsó patájával elrugaszkodik – a mellsővel tizennyolc versztányira szökken. Reggel indul Csernyigovból, délre megérkezik Kijev városába.
Ment, mendegélt egyszer Ilja az úton. Látja ám, az út háromfelé ágazik, közepén hever egy kő, a kövön felirat: „Ha balra tartasz, megnősülsz. Ha jobbra tartasz, meggazdagodsz, ha egyenest mégy – életed veszik." Azt gondolta Ilja Muromec:
– Nősülni még nincs itt az ideje, gazdagságra nincs szükségem. Nem az való Ilja Muromecnek, orosz daliának, hogy vagyont szerezzen, de való neki, hogy az árvákat védje, gyámolítsa. Rajta hát, a halált nem kerülheti el. Nem harcban érem úgysem a halálom, nem úgy van megírva.
Azzal elindult egyenesen. Ment, ment a vad sztyeppen. előtte egy rengeteg erdő. Nekivágott a rengeteg erdőnek. Ment, ment a rengeteg erdőben, reggeltől délig. Megérkezett egy tisztásra, ott áltt egy hatalmas tölgy, három ember át nem éri, az alatt ül harminc vitéz, az alatt meg harminc ló legelt. Meglátták a vitézek Ilja Muromecet, rákiáltottak:
– Mit keresel itt, te hitvány muzsikfajzat? Mi nemes vitézek vagyunk, neked, te muzsikfajzat, semmi keresnivalód itt. Halálnak halálával halsz!
Elővette Ilja Muromec acélos nyílvesszőjét, felvonta iját, belelőtt a tölgyfába, forgácsokra hasította. A daliákat mind megölte, agyonnyomatta a tölggyel. Megfordította a lovát Ilja Muromec, visszalovagolt, és azt írta a kőre:
„Bárki írta, aki erre megy – életét veszik, nem igaz. Szabad az út bárki fiának, akár gyalog, akár lovon.”
Aztán azt gondolta:
– Gyerünk, nekivágok. amerre meggazdagszom!
Lovagolt egy napot, lovagolt még egyet, harmadnap odaért egy hatalmas udvarhoz. A kerítés magas, a kapuban vasoszlop, a vasoszlopon vastábla és vasrúd. Fogta Ilja Muromec, megkonditotta a vastáblát.
Nyílik a kapu, kilép egy öregember.
– Jer be a házba, vidd, amit csak kívánsz! Kamrám, pincéim roskadásig. Azt gondolja erre Ilja Muromec:
– A pénz szertegurul, a ruha szétfoszlik, de az élet meg a dicső hírnév mindennél drágább.
Visszalovagolt hát, es azt írta a kőre:
„Nem igaz. hogy meggazdagszol. A mástól szerzett vagyon egykettőre elenyész."
– Na – azt mondja akkor –, nekivágok a harmadik útnak, megnézem, miféle szép lyány vár ott, hátha csakugyan megnősülök.
Megy, megy, odaér egy palotához, fából a palota, kristály az ablaka, ezüsttel befedve, arany a verete. Kilép rajta egy szépséges szép hajadon, azt mondja:
– Isten hozott, derék vitéz, te vagy az én szeretett vőlegényem.
Azzal jobb kézen fogta, bevezette az ebédlő szobába, ebéddel kínálta, tisztességgel.
– Most ideje megpihenni.
Bekísérte a hálószobába.
– Itt az ágy – azt mondja –, pihenj le.
Fogta Ilja. megtaszította az ágyat az öklével, az meg zsupsz! Alatta öt szazseny mély gödör nyílt meg. Abban pedig harminc vitéz.
– Hej, legények, nősülni jöttetek ide?
– Jaj – azt mondják –, segíts rajtunk, Ilja Muromec!
Merthogy mindjárt megismerték.
Leszedte a pányvát a lováról, leeresztette a gödörbe, kihúzta őket, sorra, mind a harmincat.
– Na – azt mondja –, eredjetek isten hirével. Én majd elbeszélgetek ezzel a lánnyal.
– Jer csak, játszottad a menyasszonyt eleget, ideje férjhez is menned.
Kivitte a lányt az erdőbe, odakötözte a hajánál fogva egy fához, felvonta a feszes íját.
Megcélozta – nem talált.
— Most már tudom, hogy te boszorkány vagy!
Fogta hát acélos nyilát, belelőtt a feje búbjába. A lányból egyszeriben fertelmes csúfság lett: az orra horgas, két szem foga maradt. Ilja Muromec háromszor keresztet vetett rá, erre a banyát elnyelte a föld. Visszalovagolt Ilja Muromec, és odaírta a kőre: „Aki nősülni akar, erre ne járjon, itt nincs menyasszony, vége.” Ment, ment Ilja Muromec a vad sztyeppén, rengeteg erdőkben, falvakon, városokon keresztül, és azt gondolta:
– Megyek, megnézem Szvjatogor vitézt.
Elment hát megnézni Szvjatogor vitézt. Ment, ment, egyszer csak odaért egy magas hegyhez, akkorához, mint az Ararát, azon fent ott feketéllett valami. Kicsapta a lovát Ilja Muromec, és gyalog nekivágott a hegynek. Ment a kanyargós ösvényen, felért, ott egy sátor áll felverve, abban pedig ott fekszik Szvjatogor vitéz.
– Hogy szolgál az egészséged, Szvjatogor vitéz?
– Megvagyok, épségben, egészségben, köszönöm, hogy eljöttél, háromszáz esztendeje élek, fekszem itt, senki meg nem látogatott. Rosszul látok.
Felállt, kezet szorítottak, de csak úgy könnyedén.
Leereszkedtek a hegyről, mentek-mendegéltek, hát látják, ott hever egy koporsó.
– Hallod-e, ez itt a halálunk. Tiéd-e vagy az enyém?
A koporsó fedele pedig nyitva állott.
Belebújt Ilja Muromec, tágas a koporsó neki.
– Hé, Ilja Muromec, korai még neked. Gyere csak, mássz ki, majd én kipróbálom.
Belebújt Szvjatogor vitéz, ahogy kinyújtózott, rácsapódott a koporsó fedele. Ilja Muromec hétszer lesújtott, hét vasabroncsot ver rá. Azt mondja akkor Szvjatogor vitéz:
– Gyere közelebb, Ilja Muromec, rád lehelem az erőmet.
Iljusenyka lépett egyet, megérezte az erejét, azzal hátrált három lépést.
– Hej, nem jöttél közelebb, de jobb is, mert akkor olyan erőd támadt volna, hogy a föld nem tudott volna elviselni a hátán!
Odament Ilja Muromec a koporsóhoz, meghajolt.
– Hát, bocsáss meg nekem, Szvjatogor vitéz.
– Temess el engem!
Ilja Muromec kiásott a kardjával egy mély sírt, odagurította a koporsót, belelökte, elbúcsúzott, azzal elindult Kijevbe. Ott élt aztán kétszáz esztendeig. Akkor meghalt.
Sok ellenségtől szabadította meg Ilja Muromec az orosz földet, így maradt fenn híre-neve.

SOPRONI ANDRÁS fordítása


Forrás: Szovjet Irodalom, 1978 / 12. szám, 3., 18-21. l.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése