2011. szeptember 19., hétfő

Válogatás a mai lett irodalomból (5)


Lett népi trufák


Megkérdi egyszer a báró a bérestől:
—  Milyen lesz majd az élet a túlvilágon?
—  Szakasztott olyan, mint ezen — válaszolta a béres. — Méltóságod e világon semmit nem csinál, és ott sem fog dolgozni, de a béresek nagy munkában lesznek: méltóságod ül majd egy üstben, én meg hordom alá a tüzelőt.


*


Egy apa, vissza akarván tartani leányát a férjhezmenéstől, ezt mondja:
—  Kislányom! Aki férjhez megy, jól jár, de aki nem megy, az még jobban jár. 
Feleli a lány:
—  Nos, tehát én jól fogok járni, hadd járjanak a többiek még jobban.


*


Késő este hazatér a férj bőrig ázva. Örvendezik a felesége, és azt mondja neki:
—  Uracskám, te már úgyis nedves vagy, eridj, hozz vizet! 
Fogja a férj a vödröt, vizet hoz, rázúdítja a feleségére, mondván:
—  Most már te is nedves vagy, hát hozz vizet!


*


Egy ember meg a felesége örökös veszekedésben-civakodásban élt egymással. Elment az asszony egy öreghez, aki bölcs ember hírében állt.
—  Segíts, atyám, nincs már erőm eltűrni a veszekedést-civakodást. 
Rá egy napra ugyanezzel a férj is betoppant. És mondta neki az öreg:
—  Éjfélkor eridj ki a temetőbe, és állj meg a nagy tölgyfánál. Aki melletted elhalad, az egy év múlva meg fog halni. Lehet, hogy a feleséged látod meg, hát akkor nem sokáig kell tűrnöd.
Ezután az öreg elhívta az asszonyt, és ráparancsolt: menjen végig éjfélkor a temetőn a nagy tölgyfa mellett.
—  Ha ott meglátod az urad árnyékát, egy év múlva meg fog ő halni, s így kevés van hátra, amit el kell tűrnöd.
Úgy is történt, ahogy az öreg mondta: a férj a feleségét látta meg, az asszony meg az ura árnyékát. El is határozták, hogy a hátralévő időt szeretetben és egyetértésben élik le egymással.
Letelt az egy esztendő. Az asszony egyszeriben sírva fakadt: sajnálta az urát, mert az olyan jó és kedves lett hozzá. Az ura meg csak vigasztalja, ezt gondolván: „Szegényke! Érzi, hogy ütött az órája, siratja saját magát."
Így feküdtek le bánkódva mind a ketten, s rémülettel gondoltak rá: mi lesz másnap. Reggel fölébredtek — s mindketten élnek. Elnevette magát az asszony, és mindent elsorolt az urának. Annak nem sokba tartott, hogy kiegészítse a másik történetét.
Nem is veszekedtek többé, hanem boldogan éltek, amíg meg nem haltak.


*


Egy embernek igen megátalkodott felesége volt. Ballag egyszer vele egy lekaszált réten.
—  Ni, hogy lekaszálták a rétet, szinte meg van borotválva! — lelkendezik az ember.
—  Rosszul van az kaszálva, akárha ollóval nyírták volna — mondja az asszony.
Sokáig pöröltek. Egyik azt mondja: „Borotvával", a másik azt hajtogatja: „Ollóval." Méregbe gurult az ember, és megfenyegette az asszonyt: megtiporja, ha abba nem hagyja a feleselést. Ám az egyre a magáét hajtotta. Erre az ura odavonszolta a folyóhoz, bezavarta a vízbe derékig, de a csökönyös asszony csak kitart a magáé mellett. Hónaljáig ér már a víz, ő meg azt kiabálja: „Ollóval!" Végképp elöntötte urát a düh s egészen alámerítette a vízben: hátha abbahagyja végre a makacskodást, ám az asszony kidugta kezét a víz alól s két ujjával mutatta: ollóval, ollóval!


*


Hazaérkezik a legény az eljegyzés után. Kérdi tőle az apja:
—  No, fiam, hogy ment a dolog?
—  Én nem szóltam semmit, ő sem szólt semmit. Így aztán szorul szóra megegyeztünk mindenben.


*


Egy asszony meséli:
—  Az én uram aranyat ér.
—  Csak nem tán?
—  Ritkaság, amilyen lelke van neki. Amikor tüzelőt kell aprítanom, elmegy hazulról, csak hogy ne lássa, mint dolgozom.


*


Vajas kenyeret adott kisfiának az anya. A gyerek csak eszi és pityereg:
—  Miért sírsz? Hisz én egy jókora karéjt adtam neked.
—  Épp azért sírok, mert egyre kisebb lesz.


*


Vendégségbe érkezett unokahúgának mondja a nagynéni:
—  Egyél csak kedves, itt van még egy tányér!
—  Köszönöm, néne, a tányért nem fogom megenni!


*


Puskát fogott egy fiatalember, és elment, hogy a holdvilágnál lőjön egy nyulat. Reggel üres tarisznyával tért meg s a háznépének így magyarázkodott:
- Alighogy megláttam a nyulat, a szívem oly erősen feldobogott, hogy a nyúl meghallotta, és hanyatt-homlok elrohant.


*


Hét testvérnek egy kanala volt. Így ettek: szürcsöl az egyik, majd átadja a kanalat a következőnek. Végül egyikük megdühödött, amiért oly sokáig kell várnia, amíg rákerül a sor, fogta a kanalat, szürcsölt és kidobta a kanalat az ablakon. A másik kiment a kanálért, szürcsölt s ugyancsak kidobta a kanalat az ablakon, ezt gondolván: „Miért egyedül nekem kell futnom a kanálért? Hadd futkossanak a többiek is!" Így aztán egy álló napig eltartott, amíg meg bírtak enni egy tál levest.


*


Egy apa kolbászt hozott haza s így szólt a fiához:
—  Felét add a testvérednek. Megosztott öröm — kétszeres öröm.
—  De a megosztott kolbász az csak fél kolbász.


*


—  Nagyapó! Van neked fogad?
—  Nincs!
—  Egy sem?
—  Egy sem.
—  Akkor, nagyapó, tartsd egy darabig a mézeskalácsomat.


*


Fiának beszéli egy apa:
—  Amikor én kicsi voltam, soha sem hazudtam.
—  Hát mikor kezdtél el hazudni, papa?


*


Letelt az első nap az iskolában. Az anya megkérdezi a fiától:
—  No, hogy tetszett az iskolában?
—  Semmi különös, csak a tanító már túlságosan buta: folyton engem kérdez, ő maga nem tud semmit.


*


Három naplopó testvér aludt egy meggyfa alatt. Fölébredt az egyik, és így szólt:
—  De jó volna, ha valaki egyenest a szánkba dobálná a meggyet. Fölébredt a másik, és azt mondta:
—  Még jobb volna, ha a meggy magától potyogna a szánkba. Fölébredt a harmadik, és megszólalt:
—  Hogy nem restelltek, testvérek, ennyit beszélni!


*


Leánykérőbe jöttek a menyasszonyhoz. Mindenben megegyeztek, mindent eligazítottak. Egyszer csak sírva fakad a menyasszony... Az anyja így vigasztalja:
—  Mire való a sírás? Mindenki férjhez megy. Hisz magam is férjhez mentem.
—  Igen ám, anyácskám, de te apácskához mentél, nekem meg egy idegenhez kell mennem.


BUDA FERENC fordítása


A trufa humoros, prózai, orális műfaj. Az olasz truffa ’csínytevés, kópéság, tréfás történet’ szóból ered. A magyar irodalomban a kifejezést elsőként Benczédi-Székely István használta, aki a 16. században egy Mátyás királyról szóló tréfás történetét az „e’ féle trufái sokak vadnak még Matiás királnak” szavakkal zárta. (Wikipédia)


(Forrás: Szovjet Irodalom, 1979/12. sz., 75-77. oldalak)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése