2016. február 23., kedd

Lev Tolsztoj emlékszám (10)

ANATOLE FRANCE
Emlékbeszéd a Sorbonne-on

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Nekem jutott az a megtiszteltetés, hogy a nagyrabecsült Frederic Passy úrral együtt vezethetem ezt az oly megindító és oly fájdalmas gyűlést. Azok között, akik eljöttek ide, hogy tisztelettel adózzanak Tolsztoj halhatatlan emlékének, ott látom honfitársait és tanítványait is. Engedjék meg nekem, hogy mindenekelőtt hozzájuk forduljak, és kifejezzem forró együttérzésemet, hogy üdvözöljem személyükben a hősi és szenvedő Oroszországot. És ha ennek a teremnek valamelyik sarkában rejtőzködik egy olyan lélek, amely közel állt az ő lelkéhez, amely ugyanazt a levegőt szívta, mint ő, jussanak el érzéseim hozzá, anélkül, hogy megsérteném elmélyülését és önkéntes magányát.
A feladat nagy megtiszteltetés számomra, melyet a gyűlés szívélyes szervezőinek köszönhetek. Nekik bizonyára eszükbe jutott, hogy Tolsztoj élete végéig mennyire figyelemmel kísérte a francia gondolkodás fejlődését, nemes lelkűen nyilatkozott néhány munkámról, és elégedetten vette észre bennük azt az egyszerűséget, amely neki oly drága volt.
Ő maga is ilyen volt, ilyen egyszerű, ilyen őszinte. Végtelen lelke az őszinteség óceánja.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Remélem, nem gondolják azt, hogy beszédemben önök elé tudom idézni teljességében a nagy embert és nagy életművét. Erre nem elegendő az a néhány perc, mely rendelkezésemre áll. Sok óra kellene már ahhoz is, hogy megmérjük ennek az óriásnak akár egyetlen lábujját is. Mégis arra törekszem, hogy néhány szóval kifejezzem művészetének és életének értelmét.
Tolsztoj hatalmas tanulság. Életművével arra tanít minket, hogy a szépség elevenen és teljesen az igazságból születik, mint Aphrodité, aki a tenger hullámaiból lép ki. Életével őszinteséget, egyenességet, céltudatosságot, szilárdságot, csendes és örökös hősiességet hirdet, azt tanítja, hogy igaznak és erősnek kell lenni.
Igen, erősnek kell lenni; erősnek, hogy ne legyünk kegyetlenek, erősnek, hogy igazságosak legyünk, hogy jók legyünk, hogy gyengédek legyünk. Sőt azért is, hogy mosolyoghassunk. És éppen azért, mert ő erős volt, mindig igazságos volt! Gyengeség nem képes igazságot prédikálni. Ez az asszonyok mentsége, mondják azok a férfiak, akik olykor képesek lennének önmagukat is ugyanígy felmenteni. Tolsztoj őszinteségre szólít fel, és ugyanakkor arra késztet bennünket, hogy vitába szálljunk vele, ha azt gondoljuk, hogy téved. És a szíveknek ez a parancsolója, aki megbékélésre, engedelmességre, lemondásra szólít fel, ugyanakkor a legbüszkébb törekvésekre is, a lélek legmagasabb szárnyalásaira. Amikor arról győz meg minket, hogy higgyünk, szenvedjünk, tűrjünk, hősi lemondása olyan szenvedélyes harc formáját ölti, olyan határozott, mondhatni megsemmisítő jellegű, hogy arra ösztönöz minket, hogy gondolkodjunk, kételkedjünk – és erőink növekednek..,
Nem! Tolsztoj nem ítéli el a művészetet. Bármit mondott és tett is, nemcsak hogy nem ítéli el a művészetet, hanem magasztalja, dicsőíti! Még akkor is igenli, amikor tagadja. Hasztalan próbált szabadulni tőle. A művészet benne van magában a húsában, vérének minden cseppjében. A művészet az ember nagysága és méltósága. Az ember gyönyörűvé, hatalmassá és jóvá csak kezének, lelkének alkotása során válhat, csak Minerva által, aki a fejéből pattant ki (mivel Jupiter maga az ember!), Minerva által, aki olajfákat ültet, gyapjút fon, feldolgozza a fémeket, a geometria tudósa, fizikus, törvényhozó, művész és költő egy személyben, legyőzi a barbárokat kopjájának villámával. Művészetek! Vessünk rájuk figyelmes pillantást! Egymást hozzák létre egyre tökéletesebben. A legszegényebbekből nőnek ki a leghatalmasabbak. Akárcsak a művészetek, a tudományok is múzsák – nővérek, akik létrehozták a csillagászatot és a zenét...
Tolsztoj szenvedélyes háborúellenes küzdelméről, amit egyébként inkább korai keresztényként mint modern filozófusként vívott, hadd szóljon a mélyen tisztelt Frédéric Passy úr. De valamit még meg kell jegyeznem. Hiszen valamennyien felelünk e fontos – a legfontosabb – kérdés megoldásáért. Az egyetemes békét, amelyet a római sas hozott létre elsőként a háború hatszáz éve után a teljes akkor ismert világon, a béke istennőjét, akinek oltárát valamikor Augustus emelte, a császár és főpap, és ezt az oltárt most is felismerhetjük még a gyönyörű márványmaradványokban – azt a békét, amelynek a barbárok támadásai és a modern Európa népeinek meg a föld valamennyi népének lassú kialakulása vetett véget – ezt a valamennyiünk által óhajtott békét nem lehet csupán sóhajokkal és nyögésekkel felidézni. Nem fog engedelmeskedni a gyengék és szomorúak könyörgésének. Csak minden erőnk állandó megfeszítésével juthatunk elhozza, ha világosan megértjük a mindenség törvényszerűségeit...
Amennyire csekély erőnk megengedi, azon fogunk munkálkodni, hogy közeledjünk ahhoz a jobb korhoz, amelynek homályos és fenséges előérzete ott élt Tolsztoj nagy lelkében.


MORISZ VAKSZMAHER
Megjegyzések Anatole France előadásához

Anatole France élőszóban és írásban nemegyszer szólt Tolsztojról. Mindenekelőtt a tolsztoji realizmus leleplező jellege, társadalmi és erkölcsi kritikájának könyörtelensége állt közel a francia humanistához és szatirikushoz. A maga részéről Tolsztoj is élénken érdeklődött France művei iránt, bár a francia író eszméi sok szempontból távol álltak tőle.
Tolsztoj különösen France Crainquebille-jét becsülte, amelyben talán a legteljesebben fejeződik ki a francia humanista együttérzése az elnyomott kisemberrel, a burzsoá igazságszolgáltatás népellenessége és képtelensége ellen való tiltakozás.
France megjegyzései arról tanúskodnak, hogy nagyon szerette Tolsztojt. (A Jasznaja Poljana-i könyvtárban őrzik Anatole France A pingvinek szigete című könyvét, a szerző latin nyelvű ajánlásával : „Tolsztojnak, az óriásnak, a legnagyobbnak, a halandó Anatole France.") Az orosz íróban az erkölcsi nagyság és tisztaság, az állampolgári bátorság és az önfeláldozó tevékenység példáját látta.
Tolsztoj igaz megértését példázza France cikke, mely a l'Humanité-ban jelent meg 1908. szeptember 10-én, Tolsztoj nyolcvanadik születésnapján. Ebben a cikkben a következőket írta: „Az epikus vásznak megalkotója, Tolsztoj, közös tanítónk mindenben, ami a figurák külső megjelenítését és a lélek rejtett rezdüléseit illeti; közös tanítónk az általa teremtett alakok gazdagságát és művészi képzelőerejét tekintve; nagy tanítónk azoknak a tényeknek tökéletes kiválasztásában, amelyek az életet a maga végtelen bonyolultságában érzékeltetik az olvasóval. (...) Tolsztoj az erkölcsi nemességnek, bátorságnak és nagylelkűségnek is kiemelkedő példája. Hősies nyugalommal és szigorú jósággal leplezte le annak a társadalomnak valamennyi bűnét, amely a törvényektől csak egyet akar – megerősíteni a rá jellemző igazságtalanságot és erőszakot. És mivel így tett, a legjobbak között is a legjobb volt."
Tolsztoj nézeteinek vulgáris értelmezése ellen fellépve, itt közölt, 1911. március 12-én elmondott beszédében France határozottan kifejtette, hogy Tolsztoj nem volt a művészet ellensége. France nem elemezte azokat a szociális okokat, amelyek arra késztették Tolsztojt, hogy megtagadja a művészetet, mint az uralkodó osztályok művészetét; de annak a tézisnek a kifejtése, hogy „Tolsztoj még akkor is igenli a művészetet, amikor tagadja", arról tanúskodik, hogy a francia író megértette Tolsztoj esztétikai törekvéseit. Azt is hangsúlyoznunk kell, hogy sok más haladó francia íróhoz hasonlóan France is felismerte, hogy Tolsztoj háborúellenes tevékenysége milyen hatalmas jelentőségű a kortársak és a következő nemzedékek számára.

LENGYEL ANDRÁS fordításai


STEFAN ZWEIG
Egy ismeretlen moszkvai emlékkönyvébe

Tolsztojnak köszönhetjük, hogy új mércével közelítünk önmagunkhoz. Köszönhetjük, hogy nagyszerű példát mutatott ennek a rendkívül nehéz feladatnak a megoldására, egész életét neki szentelte, mint művész és ember. Ezért élete éppúgy művészi alkotás, mint könyvei.

1928.


NYIKOLAJ ALEKSZEJEV
Megjegyzések Stefan Zweig soraihoz

„... Nagy öröm számomra, hogy miután meghívtak a Tolsztoj-emlékünnepségre, Moszkvában írhatom ezeket a sorokat.
Kockázatos vállalkozás itt Oroszországban ez a munka, amelyet Európában és az orosz nyelv ismerete híján írtam. Ezekben a napokban számos olyan benyomást szereztem, amelyeket, ha előbb éltem volna át, jóval teljesebb lehetne tanulmányom. Mégis megnyugtatja lelkiismeretemet az a tény, hogy Tolsztojról és Dosztojevszkijről írt esszéim külföldön megsokszorozták az érdeklődést és hódolatot e két orosz lángelme iránt.
... Arra tehát nem vállalkozom, hogy Oroszországnak megmagyarázzam nagy íróit, de talán itt is szívesen vesznek tudomást arról, miért törekszünk ilyen szenvedélyesen és mindenekelőtt ilyen szeretettel megérteni az orosz lelket, és hogyan látjuk mi, európaiak, kívülről az önök nagy öregjét.
Moszkva, 1928. szeptember 14."

A Szovjetunióban tartott Tolsztoj-hét 1928. szeptember 10-én kezdődött a Nagy Színházban, ahol az ünnepélyes ülésen Zweig is felszólalt. Beszédében a többi között a következőket mondta:

„... Tolsztoj sokkal többet tett azért, hogy a nyugati tömegek megismerkedjenek az orosz kultúrával, mint bármely más orosz író. Ezért a mai ünnepség nemcsak az oroszok ünnepe, hanem az egész emberiségé is. Így velünk együtt most sok millióan köszöntik Tolsztojt. Boldog vagyok, hogy a nagy író centenáriumát a Szovjetunióban ünnepelhetem."

Jasznaja Poljanában Tolsztoj sírja olyan mély benyomást tett Zweigre, hogy az egész világ leggyönyörűbb sírjának nevezte:

„... sem Napóleon márványkriptája az Invalidusok Csarnokában, sem Goethéé a weimari nagyhercegi kriptában, sem a westminsteri apátságban levő Shakespeare-szarkofág nem ébreszti fel az emberben olyan erővel a legemberibbet, mint ez a fenségesen hallgatag, megindítóan szerény sír valahol egy ligetben, amely anélkül, hogy válaszolna, csak hallgatja a csendet és a szél zúgását."

És mintha csak Zweig nem mondott volna el mindent Tolsztojról sem róla szóló esszéjében, sem a Nagy Színházban tartott beszédében, szívesen beleegyezett, hogy valakinek a kérésére, akit egyébként nyilvánvalóan nem ismert, még valamit feljegyezzen.
Itt közölt bejegyzése most jelenik meg először nyomtatásban.

LENGYEL ANDRÁS fordításai


LION FEUCHTWANGER
Eretnek gondolatok Lev Tolsztojról

Ifjúságom azon kevés élményeinek egyike, amelyekre pontosan emlékszem, a legapróbb részletekig, az a mély benyomás, amely Tolsztoj nagy műveinek első olvasásakor keletkezett bennem. Ezeknek a könyveknek a realizmusa, amelynek egyébként semmi köze sincs a naturalizmushoz, új valóságot tárt fel előttem. Ezután hatalmas érdeklődéssel fordultam az író filozófiai munkáihoz. Annál inkább kiábrándított a könyvek miszticizmusa, komor prófétai szellemük, amely annyira ellentétes művészi alkotásainak szinte tapintható világosságával.
Később győződtem meg arról, milyen gyakran zavarosabbak és elmaradottabbak nagy művészek elméletei, mint a művészi alkotásaikban található gondolatok.
Sok nagy művész arra törekedett, hogy az olvasót arról győzze meg, mintha a lényeg alkotásaikban egyáltalán nem az volna, ami az olvasót megragadja. Goethe ezt tanította: „Alkoss, művész, és ne beszélj!" – de ő maga is sokat beszélt, mondott értékeset és jelentőset, de zavarosat és ellentmondásosat is, nemegyszer olyan esztétikai elveket hirdetett, amelyeket saját művei meggyőzően cáfoltak meg.
Lev Tolsztoj klasszikus példája annak a nagy írónak, akinek művészi alkotásai filozófiai munkáitól alapvetően eltérnek, és ezeknél mérhetetlenül magasabban állnak.
Az öregedő Tolsztoj, aki azt gondolta, hogy meglátta a fényt a sötétségben, megtagadta korábbi nagy műveit, a Háború és békét és az Anna Kareninát – s mivel nem feleltek meg későbbi meggyőződésének, rossz műveknek tartotta azokat. De e „megvilágosodása" után is írt olyan műveket, amelyeknek semmi köze sincs filozófiájához, sőt inkább ellentmondanak annak. Aligha von le az elfogulatlan olvasó a Hadzsi-Muratból olyan eszmei következtetéseket, amelyek egybeesnének Tolsztoj erkölcsi követelményeivel.
A késői Tolsztoj tanításának lényege az Evangélium legveszélyesebb tétele: „Ne állj ellen a gonosznak!" De Tolsztoj majdnem egész eleven életműve olyan mint egyetlen éles, magával ragadó felhívás: Állj ellen a gonosznak!
A született művész helyesbítette Tolsztojban azt, amit „megvilágosodása" eltorzított, és ebben van az ő nagysága. Megvesztegethetetlen szeme, az a képessége, hogy csalhatatlan érzékkel megragadja a dolgok lényegét és kifejezze a szükséges szavakkal, lehetővé tette, hogy felidézze a valóságot, melynek törvényeit felismerni elméjének nem adatott meg.


SZUSZANNA ROZANOVA
Megjegyzések Lion Feuchtwanger szavaihoz

Lion Feuchtwanger itt közzétett feljegyzése 1953-ban, azok után keletkezett, hogy az író nézeteiben gyökeres változás ment végbe, és lemondott a történelemmel kapcsolatos szkeptikus nézetéről, arról, hogy az az értelem és az értelmetlenség harca lenne, felismerte a forradalmi erőszak objektív jogosságát. Innen ered Tolsztojról való kijelentéseinek „eretneksége", a tolsztojanizmus tüntető tagadása. A Nyugaton kialakult tradícióval ellentétben Feuchtwanger határozottan elvetette Tolsztoj valláserkölcsi filozófiáját, teljesen mellőzve annak társadalomkritikai tartalmát. Ezért kijelentésében jól megfigyelhető az a törekvés, hogy teljességgel elhatárolja Tolsztoj művészetét – amit egyébként szeret és becsül – valláserkölcsi és filozófiai elveitől. Feuchtwangernek az a gondolata, hogy a „született művész" helyesbíti Tolsztojban a „megvilágosodást", hogy életműve így tökéletesen mentes a tolsztoji ideológia hatásától, jelentős mértékben leegyszerűsíti az író művészetének és világnézetének bonyolult és ellentmondásos kapcsolatát.
Rendkívül érdekes Feuchtwangernek Az irodalom olyan erő, mely közel hozza egymáshoz a népeket című cikkében tett kijelentése: „Sok elméleti munkát olvastam a cári Oroszországról, de először mégis Tolsztoj és Csehov műveiben tárult fel előttem. Tanulmányoztam mintegy kétszáz könyvet Napóleon oroszországi hadjáratáról, de ennek a hadjáratnak a lényegét csak akkor értettem meg, amikor elolvastam a Háború és békét.'"

LENGYEL ANDRÁS fordításai


JOHN GALSWORTHY
Előszó az Anna Kareninához

Tolsztoj számomra lenyűgöző rejtély. Nem hiszem, hogy lenne más, akiben ennyire sajátosan ötvöződik a művész és a reformátor. A prédikátor, aki élete utolsó éveiben kerekedett benne fölül, már az Anna Karenina írásakor is háttérbe szorította Tolsztojt, a művészt. A moralista Tolsztoj már a legnagyobb regény – a Háború és béke – befejező részében is jelen van. Életművében állandó szellemi kettősséget érzünk. Folytonos harc ez Tolsztojban, a belső konfliktus hol erősebb, hol gyengébb, ez gigantikus világnézeti válságának csírája. Ennek a titokzatos kettősségnek magyarázatát az orvosokra bízhatjuk, mert az ő meggyőződésük szerint az emberi individuum karaktere a mirigyek működésétől függ: ha az agyalapi mirigyünk rendkívül fejlett, művészekké, s ha a mellékveséink – azt hiszem, így hívják – fejletlenek – moralistákká válunk.
Ha meg akarnék nevezni egy regényt, amihez hozzáfűzhető a „legjobb a valaha írt regények között" jelző – ez a jelző egyébként kedvence a különböző konferenciák fennkölt stílusú résztvevőinek – ,én a Háború és békére szavaznék. Mesterien birkózik meg benne Tolsztoj egyszerre két témával, hasonlóan a cirkuszi lovasvirtuózhoz, aki egyszerre két lovat ül meg, s ennek ellenére eljut az istálló ajtajáig épen, sértetlenül. A siker titka az a feszült, kiapadhatatlan alkotói energiájából és tehetségéből fakadó figyelem, amivel minden oldalt megír. Ez a könyv körülbelül hatszor hosszabb a megszokott regényeknél, de az olvasót állandó, megunhatatlan szellemi izgalomban tartja. Valóban óriási rétegeket fog át: mindennapos, megszokott dolgokat és történelmi jelentőségű eseményeket, a társadalom felsőbb rétegeinek és az egész nép életét. Az Anna Karenina csak kevéssel marad mögötte ennek a remekműnek. Ez is rendkívül terjedelmes könyv, hat élénk tolsztoji figurával: az öreg herceggel, a lányával, Kittyvel, Sztyepan Arkagyeviccsel, Vronszkijjal, Levinnel és magával Annával. Tolsztoj sohasem teremtett hitelesebb és ragyogóbb alakot, mint Sztyepan Arkagyevics, az akkori Oroszország tipikus világfia, az a figura, akit az életből jól ismert ennek az előszónak a szerzője. Az első fejezetek – amelyekben Sztyepan Arkagyevicset életének egyik nehéz percében látjuk – valóban remeklések. A hősnő férje, Alekszej Alekszandrovics bennünk ugyanazt az érzést ébreszti, mint Annában. Ennek a nagyszerű műnek első részei az erőteljesebbek, mivel engem Tolsztoj nem tudott meggyőzni arról, hogy Anna az adott körülmények között öngyilkos lesz. A regény elején annyira élő, bővérű asszonynak rajzolja meg, hogy lehetetlen elhinni, hogy a regény végén nem az író rendelkezik vele saját önkénye szerint, hanem saját akaratából vet véget életének. Anna élő asszony, tele energiával és melegséggel, s túlságosan életképes ahhoz, hogy így végezze. Ezért a regény befejezése váratlan és mesterkélt, mintha Tolsztoj a maga alkotta világ törvényei ellen dolgozott volna. S így arra a megállapításra jutunk, hogy Tolsztoj szabadon kezdte írni regényét, emberi szimpátiája nem befolyásolta, szemlélete elég széles volt, de ahogy múltak az évek, megváltozott világnézetének eredménye az lett, hogy a prédikátor legyőzte a művészt. Meg kell mondanom, nem is olyan ritka, hogy egy író alábecsüli teremtményeinek életképességét. Hasonló tévedéssel találkozunk Arthur Pinero művében, A második Mrs. Tanqueray című darabban. Ezekben az asszonyokban akkora az élet vágya, hogy öngyilkosságuk csak a drámákban és regényekben fordulhat elő. De az Anna Karenina még ezzel a hibájával is az orosz karakter, az orosz társadalom kiváló tablója, amely hiteles maradt (csekély kivétellel), egészen a háborúig.
Tolsztoj írói metódusa ebben a regényében is – mint az összes többiben – a teljességre törekvés. Végtelenül sok adatot, adalékot gyűjt össze. Ez éppen ellentétes a turgenyevi módszerrel, akinek írói gyakorlatára a pontos kiválasztás, szűkítés és a koncentrálás, az atmoszféra megteremtése a jellemző, továbbá művészi eszközeinek poétikus harmóniája. Tolsztoj a részletek embere. Mindent végigmond, szinte megfosztja az olvasót a gondolkodás, a képzelet lehetőségétől, de olyan frissen és olyan erővel ír, hogy mindig érdekes marad. Stílusát önmagában – a szó szűkebb értelmében – semmi különös nem jellemzi. Minden alkotásában fontosabb számára az, amit mond, mint a hogyan. De próbáljunk meg a számtalan stílusmeghatározáshoz még egyet hozzátenni: ..A stílus az az írói képesség, amivel lerombolja a közte és olvasói között álló összes határokat, és a stílus legnagyobb sikere, ha tényleges szellemi kapcsolatot teremt az olvasókkal." És ha ez a meghatározás sokak lába alól ki is húzná a talajt, Tolsztoj ebben az értelemben kiváló stiliszta. Még soha nem találkoztam az élet olyan hiteles újrateremtésével, mint az ő könyveiben. A megmerevedett stílus sokszor elrontja az alkotásokat, azok mesterkéltek lesznek, de Tolsztoj soha. Tolsztoj mindig az érzelmi kitörések rabja volt, hol az alkotásé, hol az átalakításé. Mindig szembenézett a nehezebb kérdésekkel, a buktatókkal is, vagyis távol állt tőle a túlzott óvatoskodás, a modern művészet hibája.
Jelentős és életteli műalkotás csak akkor születhet, ha az íróját témája fogva tartja. Minden más csak mesterségbeli fogás, ami a gondolatok, a magasztos kitörések kifejezését segíti, amelyek egyébként, sajnos, oly ritkán keletkeznek az íróban. Ha az író nem tud azonosulni témájával, ugyanaz történik vele, mint a festővel, aki egy teljes életen át latolgatja, mi is legyen, posztimpresszionista, kubista, futurista, expresszionista, dadaista, neodadaista (vagy ami még van), aki folytonosan új és meglepő technikát eszel ki, változtatja esztétikai nézeteit, és akinek munkássága (csakúgy mint hangulata) – mesterkélt és kísérleti jellegű. Csak akkor oldódnak fel a kifejezés feletti kétségek, ha a téma teljesen hatalmába keríti az írót, de akkor igazi remekművek születnek.
A regényíró Tolsztoj fő megkülönböztető vonása természetesen a változatlan őszinteség, rendíthetetlen törekvése, hogy a lehető legteljesebben fejezze ki azt, amiben az adott pillanatban az igazságot látja.

Hampstead, 1926. április


BORISZ GILENSZON
Megjegyzések John Galsworthy előszavához

John Galsworthy művészi fejlődésére termékenyítő hatással volt a nagy európai mesterek, mindenekelőtt az oroszok – Turgenyev, Csehov s különösen Tolsztoj – olvasása. „Az önök irodalma – írja Galsworthy az Oroszok és angolok (1916) című cikkében az orosz néphez fordulva – az utolsó húsz évben óriási hatással volt irodalmunkra. Az orosz regény (...) a fő életerő a modern irodalomban (...) Én az irodalom fő részlegének a szépirodalmat tartom, s ebben az önök írói elhozták az ábrázolás igazságának és a közvetlenségnek a friss áramlatát, ami nekünk, nyugatiaknak, valami egészen újat jelentenek, s amit mi angolok különösen értékesnek tartunk, racionalitásunktól függetlenül."
Galsworthy egész életében mély figyelemmel olvasta Tolsztojt. Ebben nem kis szerepe volt, hogy jól ismerte fordítóját, Constance Garnettet, akinek 1902. május 10-én az Anna Karenináról a következőket írta: „Elolvastam a könyv második részét, s olyannyira gyönyörködöm, hogy nem tudom magamban tartani érzéseimet. Anna halálának leírása – érzelmileg és mélységében –, Tolsztoj legnagyobb eredményei közé tartozik. Sztyiva és Karenin, Landau és Ligyija grófnő beszélgetése szatírájának csúcsa. Azt hiszem, az utókor Tolsztojt ugyanolyan nagyra fogja értékelni, mint Shakespeare-t. Művészete egyáltalán nem hasonlít sem Turgenyevéhez, sem Shakespeare-réhez, sem Maupassant-éhoz, teljesen más. Senkihez és semmihez nem hasonlít, mivel új.
Igaza volt Edwardnak [Constance Garnett férje, irodalmár], amikor tegnap azt mondta: »Tolsztoj az önismeret, tehát az elemzés, újabb és magasabb fokait érinti.«"
1910. április 24-én keltezett, Edward Garnetthoz írt levelében Az orosz irodalom útjelzői című könyvről a következőket mondja: „Egyetértek azzal a véleménnyel, hogy Tolsztoj és Dosztojevszkij jobb író Turgenyevnél." Ugyancsak Edward Garnetthoz írt levelében (1914. április 5-én) már magasabbra értékeli Tolsztojt Dosztojevszkijnél is. Néhány nappal későbbi levelében pedig – ebben David Lawrence regényét, a Szülők és szeretőket bírálja, erotikus-freudista motívumai miatt –, a következő nagyon fontos észrevételt teszi: „..A nagy írók, akiknek nevére mi esküszünk – Tolsztoj, Turgenyev, Csehov, Maupassant, Flaubert, France – egy nagy igazságot ismertek: a testtel csak annyira foglalkoztak, amennyire ez fontos volt a lélek megértéséhez." Galsworthy nem véletlenül említi elsőnek Tolsztoj nevét azok között a kiváló írók között, akik szemben álltak a dekadencia irodalmával. 1932-ben, egy évvel halála előtt írta Galsworthy, hogy tovább olvassa Tolsztojt, és sokkal inkább a regényírót, mint a prófétát. A Háború és békét a „valaha írt legjobb regénynek", a Feltámadást a világirodalom egyik mesterművének tartotta.
Tolsztoj művészi tapasztalatai sokszínűen verődnek vissza Galsworthy életművében. Az angol irodalomtörténészek megállapítása, hogy milyen óriási hatással volt Tolsztoj az angol gondolkodásra, rá is érvényes.

SZÉCHENYI ÁGNES fordításai


Forrás: Szovjet Irodalom, 1978 / 9. sz. 118-126. l.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése