2016. február 17., szerda

Lev Tolsztoj emlékszám (9)

VLAGYIMIR DAVIDOV:
Egy színész emlékezéseiből

A sötétség hatalma Marosvásárhelyen
a Székely Szinház szinpadán
A múlt század /XIX./nyolcvanas éveinek végén moszkvai egyetemistáktól meghívást kaptam: lépjek föl egyik irodalmi estjükön. Igent mondtam. De nem szerettem volna az esten semmi agyoncsépeltet vagy közhelyszerűt előadni. Gondolataim akaratlanul is Tolsztoj A sötétség hatalma című drámájánál állapodtak meg, amely akkoriban kézről kézre járt, általános érdeklődést keltett, de még nem kapott engedélyt arra, hogy színpadon bemutassák.
Csak az járt a fejemben: hátha felolvashatnánk az egyetemisták estjén A sötétség hatalma valamelyik jelenetét!
Hogy ezt az ötletet megvalósíthassam, úgy döntöttem: elmegyek Tolsztojhoz, aki akkor Moszkvában a Hamovnyicseszkij utcában lakott. Engedélyét akartam kérni, hogy nyilvánosság előtt előadhassam A sötétség hatalma néhány jelenetét, és mintegy levizsgáztatni magam: jól fejezem-e ki előadásomban az író szándékát vagy sem.
Nagy izgalmak között érkeztem meg a gyerekkorom óta istenített író házához és valósággal reszketve léptem be.
Az előszobában egy udvarias lakáj fogadott, megkérdezte, ki vagyok és kit óhajtok látni. Megmondtam.
A lakáj elment, majd nemsokára kijött hozzám Tolsztoj egyik fia; hadapród-egyenruhát viselt. Ő is megkérdezte, ki vagyok, mit kívánok, s miután választ kapott, szintén elment valahová.
Egy-két perc múlva megjelent Tolsztoj felesége, Szofja Andrejevna grófné, és aprólékosan kikérdezett jövetelem céljáról. Ahogy tőlem telt, minden felvilágosítást megadtam neki. Ezután megkért, hogy induljak vele a grófhoz.
Amennyire emlékszem, egy termen mentem át, majd egy szűk folyosón, onnét lépcső vezetett lefelé, végül is a nagy író sajátságos dolgozószobájába jutottam.
A dolgozószoba a kertre nézett. Tél volt: odakint, az ablakok alatt fehérlett a hó. Emlékszem: alacsony mennyezetű kis szoba volt, berendezése több, mint egyszerű: kis íróasztal, viaszosvászonnal bevont, széles pamlag. Lev Nyikolajevics az asztalnál ült, háttal az ajtónak, sötét zubbonyt viselt, és írt valamit. Amikor beléptem, megfordult, és barátságosan üdvözölt.
Arcvonásai lenyűgöztek. Rendkívül éles pillantású, csillogó szeme, úgy éreztem, teljesen áthatol rajtam, és kívül-belül hatalmába ejt... Úgy éreztem, hogy mi, vétkesek éppúgy nem rejtőzhetünk el Tolsztoj elől, miként a Seregek Ura elől sem rejtőzhet el az ember.
Izgatottan, félénken mutatkoztam be. Lev Nyikolajevics elmosolyodott, és az arca egyszeriben rendkívül földerült, akárcsak egy kisgyereké. Éppen ilyen kedves a gyerekek arca, amikor könnyeik után hirtelen mosolyogni kezdenek: mint amidőn a felhőkön áttör a napsugár és földeríti az embert.
– Nagyon örülök, hogy látom – mondotta, kezet fogott velem, majd kezemet el sem engedve, jókedvű mosollyal körbefordított maga -előtt:
– Mutassa csak magát, miféle forradalmár?...
Ezek a szavak arra vonatkoztak, hogy megváltam a cári színháztól és átszerződtem Kors színházába.. Akkor sokan úgy vélekedtek, hogy ez protestálás volt részemről.
Tolsztoj mondatától elállt a lélegzetem. Arra gondoltam: Uramisten, annyi elfoglaltsága között ugyan mikor futja idejéből, hogy irántunk, bűnösök iránt is érdeklődjék, akik hozzá képest senkik vagyunk. Hellyel kínált, és megkérdezte, mivel lehet a szolgálatomra?
Megmagyaráztam, miről van szó: engedelmét szeretném kérni, hogy nyilvánosság előtt A sötétség hatalmából felolvassak, és hozzájárul-e, hogy jelenlétében elmondjak néhány jelenetet.
Először a kis Anyjutka és Mitrics párbeszédét akartam elmondani, és kértem, igazítson ki, ha nem helyes az előadásom. Készséggel, kedvesen beleegyezett, a pamlag elé ültetett, elém tolt egy kis asztalt, ő maga pedig rézsút szemközt velem leült a pamlagra...
Ugyancsak izgalommal fogtam bele. De aztán összeszedtem magam. Úgy látszik, már simábban ment minden...
Mondom a szöveget, s Anyjutka és Mitrics párbeszédének recitálása közben hallom, hogy Tolsztoj mintha helyeselne, és egyetértően hümmög.
De amikor elkezdtem a Nyikitával való jelenetet (ahol elretten attól, amit tett), s véletlenül rápillantottam Lev Nyikolajevicsre, megrendített, amit láttam: látszólag zord arcán könnyek csordultak végig. Az egyik részletnél még meg is csuklott hangja a sírástól.
Ez rettenetesen fölizgatott, de egyúttal fel is lelkesített. Úgy látszik, helyes hangot ütöttem meg, szövegmondásom másként nem rendíthette volna meg az írót.
Amikor befejeztem, ő barátságosan, meghatottan szólalt meg:
— Jól van... nagyon jól van! Honnét ismeri ilyen jól az orosz paraszt hanghordozását?
Elmondtam, hogy népünket igen szeretem, szeretem a dalait, s azokat közöttük, velük együtt élve
tanultam.
– Megesett néha – mondtam –, hogy elpoharazgattam velük... Ott, a falusi fonókban is tanultam az orosz népdalokat... így ismerkedtem meg népünk hangvételével is.
– Helyes – folytatta Tolsztoj –, jól van, nagyon jól... Akim: jó... Matrjona szintén. De Anyjutka különösen az. Ahogyan maga megszólaltatja, az egészen kiváló. Igen boldog lennék, ha a színésznők félig olyan jól játszanák el, mint ahogyan maga felolvasta.
Ezek a szavak nagyon fölbátorítottak.
– Ellenben itt van Mitrics – folytatta –, ő a maga előadásában nem az igazi... Nem szabad elfelejtenünk, hogy Mitrics katonáskodott, megfordult városokban, neki már más a beszédmódja, másként fogja föl az életet, mint a falusiak...
– Volna olyan jó és megmutatná nekem, hogyan kell Mitricset beszéltetni – kértem.
Fogta a könyvet, és olyan egyszerűen kezdte mondani a szöveget, észre sem lehetett venni, hogy olvassa: úgy hangzott, mintha maga Mitrics beszélne. Lev Nyikolajevicsnek egyszeriben sikerült megütnie a megfelelő hangot, és azonnal megértettem, miről van szó valójában, hogyan kell megszólaltatni Mitricset, s mi a különbség közte, Akim, Pjotr meg a többiek között. Nyomban jegyzeteket készítettem, ma is őrzöm őket; mélységesen hálás vagyok ezért az útmutatásért.
A felolvasás után Tolsztoj kikérdezgetett a színházak felől, és megjegyezte, hogy már régen nem jár látványosságokat nézni.
Úgy búcsúztam el tőle, mint aki szárnyakat kapott; fölkerestem V. Dolgoruckij herceget, az akkori fő-kormányzót, s kértem, engedélyezze, hogy nyilvánosan előadhassak két jelenetet A sötétség hatalmából.
Másnap megkaptam az engedélyt.
Ez volt A sötétség hatalmának első nyilvános megszólalása, amely – amennyire én megítélhetem – igen nagy hatást tett, sőt valósággal viharos tetszést aratott.
Mindez természetesen a nagyszerű alkotásnak köszönhető, amely rendkívüli egyszerűséggel és kifejezőerővel ábrázolja az orosz életet.
Én pedig boldog voltam, hogy nekem sikerült A sötétség hatalmával először a közönség elé lépnem.

DALOS LÁSZLÓ fordítása


Forrás: Szovjet Irodalom, 1978 / 9. szám, 179-180. l.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése